TV


Regulamin serwisu Dukacik.com

1. Informacje ogólne
 1. Właścicielem Dukacik.com jest firma Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o. z siedzibą w Czechach, Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, posługująca się numerami IČ: 058 91 078 i DIČ (VAT UE): CZ05891078, z kapitałem zakładowym 40 000 CZK opłaconym w całości.
 2. Administratorami serwisu są: Miroka i Netele.

2. Uczestnictwo w serwisie
 1. Aby zostać uczestnikiem programu Dukacik.com, należy mieć ukończone 13 lat i akceptować niniejszy regulamin.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnistwa jest brak sprzeciwu rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Rejestrując się w serwisie Dukacik.com użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz podległych regulaminów poszczególnych sekcji. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, nie może posiadać konta w serwisie Dukacik.com.
 4. Warunkiem uczestnictwa w serwisie jest podanie prawdziwego i działającego adresu e-mail. Konta z podanymi fikcyjnymi lub nie działającymi adresami e-mail będą usuwane z programu.
 5. W formularzu rejestracyjnym należy podać prawdziwe dane osobowe. Jeśli dane będą nieprawdziwe, konto może zostać w każdej chwili usunięte.
 6. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w programie. Z jednego domostwa, z jednego komputera, z jednego adresu IP może być założone wyłącznie jedno konto w serwisie. Z jednego adresu e-mail, z jednego numeru konta do wypłat może korzystać tylko jeden użytkownik. Z jednego komputera dozwolone jest logowanie na jedno konto w serwisie.
 7. Po 60 dniach braku aktywności konto użytkownika może zostać skasowane.
 8. Konta na które nikt się nie logował przez okres 365 dni będą automatycznie usuwane.
 9. Na uczestniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za wszelkie skutki czynności dokonanych po zalogowaniu się na jego konto, nawet jeśli czynności te zostały dokonane przez osoby nieuprawnione.
 10. (Dotyczy użytkowników polskiej wersji językowej serwisu Dukacik.com) Oficjalnym językiem obowiązującym w programie jest język polski i znajomość polskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie informacji zawartych na stronie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie. Obcokrajowcy mogą kontaktować się z administracją w języku angielskim, jednakże niezrozumienie zapisów w języku polskim nie może stanowić usprawiedliwienia łamania regulaminu ani innych zasad.
 11. Uczestnictwo w Dukacik.com jest bezpłatne. Możliwe jest jednak wykupienie konta premiowanego. Nie ma możliwości zwrotu opłaty uiszczonej za wykupienie konta premiowanego.
 12. Konta użytkowników w Dukacik.com co do zasady są niezbywalne. W wyjątkowych przypadkach (nieprzewidziane sytuacje losowe, całkowita rezygnacja z aktywności w serwisach podobnych do Dukacik.com) dopuszcza się pzekazanie bądź sprzedaż konta innej osobie, jednak wyłącznie za pisemną zgodą administracji.
 13. Użytkownik, który zdecyduje się oddać lub sprzedać swoje konto innej osobie, nie ma prawa do ponownego zapisu ani do posiadania konta użytkownika w żadnym innym serwisie zarobkowym z grupy Atentivo.
 14. Osoba, która przejęła konto po innym użytkowniku, przejmuje na siebie wszystkie prawa, obowiązki, zobowiązania oraz pełną odpowiedzialność za dotychczasowe działania poprzedniego posiadacza konta.
 15. Po przejęciu konta od innej osoby należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administrację serwisu oraz zaktualizować dane w profilu użytkownika.
 16. Sprzedaż poleconych jest możliwa wyłącznie w ramach funkcjonalności udostępnionych w serwisie.
 17. Nie ma możliwości zmiany osoby polecającej (uplina). Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest błąd systemu, w wyniku którego osoba zapisująca się do serwisu z zamiarem zostania czyimś poleconym zostanie wbrew własnej woli przypisana do kogoś innego. Taki fakt należy zgłosić administracji niezwłocznie po zauważeniu, nie później niż w terminie 7 dni od zapisu.

3. Zarobki i premie
 1. Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie między innymi za czytanie płatnych e-maili, odwiedzanie stron reklamodawców (płatne i punktowe kliki, surfowanie), promowanie PTP i stron partnerskich, wykonywanie prostych zadań internetowych oraz wygrywanie w konkursach.
 2. Aktywnym użytkownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za polecanie programu innym osobom. Wynagrodzenie to stanowi 12% zarobków z klików płatnych, punktowych i maili bezpośrednich poleconych oraz 8%, 5%, 4%, 3% zarobków z klików i maili poleconych na odpowiednio drugim, trzecim, czwartym i piątym poziomie.
 3. Środki zgromadzone na koncie uczestnika można wypłacić lub wymienić na reklamy bądź inne usługi dostępne w programie.
 4. Użytkownicy mogą stracić zgromadzone środki za kliknięcie w link ujemny, oszukiwanie w Dukacik.com, obrażanie innych użytkowników lub administracji, działanie na szkodę serwisu, spamowanie.

4. Wypłata środków
 1. Podstawową formą wypłaty jest przelew na konto bankowe.
 2. Użytkownik może zażądać wypłaty w wysokości co najmniej 5 zł. Dla posiadaczy kont premiowanych minimum do wypłaty może być niższe.
 3. Minimum do wypłaty może zostać czasowo lub na stałe obniżone, o czym administracja poinformuje użytkowników.
 4. Wypłaty na konta bankowe nie są obciążone żadną prowizją.
 5. Wypłaty na konta PayPal są możliwe od kwoty 8 zł i są wysyłane jako zapłata za usługę, a więc PayPal pobiera prowizję od każdego przelewu. Prowizja ta jest odejmowana od zarobków użytkownika.
 6. Serwis Dukacik.com nie wysyła przelewów za pośrednictwem PayPal w trybie krewni/znajomi.
 7. Wypłaty za pośrednictwem PayPal będą realizowane wyłącznie na zweryfikowane konta PayPal. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady w uzasadnionych przypadkach, jednakże decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do administracji Dukacik.com.
 8. Zarobione środki można przeznaczyć na doładowanie telefonu w systemie pre-paid. Doładowania są realizowane w pełnych złotych, w kwotach wynoszących co najmniej 5 zł.
 9. Wypłaty na konta bankowe realizowane są zbiorczo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później niż 14-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu zamówienia wypłaty.
 10. Wypłaty na konta PayPal będą realizowane w ciągu 60 dni od zamówienia.
 11. Możliwe są wypłaty ekspresowe za dodatkową odpłatnością.
 12. Dopuszczalne są inne formy wypłat (np. Payza), po indywidualnym uzgodnieniu warunków.
 13. Nie podlegają wypłacie środki uzyskane ze sprzedaży lub wymiany dóbr opłaconych za pomoca SMS-ów premium.
 14. Przy wypłacie środków wypłacona kwota zostanie odjęta od stanu konta w Dukacik.com.
 15. Warunkiem otrzymania wypłaty jest podanie wszystkich danych koniecznych do jej zrealizowania. Konsekwencje braku niezbędnych informacji lub podania danych błędnych bądź nieprawdziwych ponosi wyłącznie użytkownik programu.
 16. W przypadku niepoprawnego wypełnienia formularza wypłaty/reklamy należy liczyć się z możliwością utraty środków pobranych podczas wypełniania formularza.
 17. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonać rozliczenia z tytułu obowiązku podatkowego.

5. Reklamy
 1. Reklamę w Dukacik.com można zakupić płacąc środkami zarobionymi w programie lub pieniędzmi zewnętrznymi.
 2. Aby zakupić reklamę nie jest wymagane posiadanie konta w serwisie.
 3. W przypadku zakupu reklam standardowych reklamodawcy bezpłatnie otrzymują dostęp do statystyk zakupionych reklam.
 4. Serwis Dukacik.com nie reklamuje stron zawierających treści erotyczne, wulgarne, sprzeczne z prawem, elementy szkodliwe dla odwiedzającego lub powodujące zawieszenie przeglądarki.
 5. Nie będą realizowane reklamy PTP polskich autosurfów, francuskich PTP ani innych stron o podobnej uciążliwości dla odwiedzającego.
 6. W serwisie Dukacik.com obowiązuje absolutny zakaz reklamowania stron sprzedających odpłatne subskrypcje sms-owe.
 7. Nie będą realizowane reklamy stron zawierających więcej niż 5 ramek iframe.
 8. Administracja ma prawo do ustalenia i opublikowania listy stron, które nie będą reklamowane przez Dukacik.com.
 9. Administarcja zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania reklamy bez podania przyczyny. W takim wypadku zapłata za reklamę zostanie w całości zwrócona zamawiającemu.
 10. Administracja Dukacik.com nie odpowiada za treść wykupionych reklam.
 11. W przypadku zakupu reklamy niezgodnej z regulaminem lub zasadami umieszczonymi na stronie do zamawiania reklam, zapłata za reklamę zostanie zwrócona w takiej części, w jaka faktycznie zostanie udostępniona właścicielowi serwisu. Oznacza to, że nie podlegają zwrotowi prowizje pobierane przez pośredników i operatorów (np. opłaty za przelew) ani podatki pobrane od wysyłanej płatności (np. podatek VAT pobierany od każdego SMS-a).

6. Usługi SMS
 1. Usługę Premium SMS na terenie Polski obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
 2. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play.
 3. W celu skorzystania z usługi należy wysłać SMS o treści podanej w formularzu do zamawiania usługi, a następnie wpisać kod otrzymany SMS-em w przeznaczone do tego pole.
 4. Regulamin usług i serwisów SMS znajduje się na stronie: http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/
 5. Reklamacje usługi SMS można złożyć na stronie: http://www.dotpay.pl/kontakt/uslugi-sms-premium/

7. Polityka prywatności
 1. Admnistracja przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych obowiązującą w Republice Czeskiej (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ze dne 4. dubna 2000).
 2. Zapisując się do programu Dukacik.com, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych, reklamowych i rozliczeniowych.
 3. Nowy uczestnik zapisując się potwierdza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów marketingowych i rozliczeniowych, w szczególności na wysyłanie na swój adres e-mail wiadomości zawierających informacje z serwisu oraz reklamy.
 4. Tylko serwis Dukacik.com ma prawo wysyłać wiadomości e-mail do użytkowników.
 5. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili można je zmienić, po zalogowaniu się na swoje konto w programie Dukacik.com.
 6. Informacje gromadzone o użytkownikach serwisu nie będą przekazywane osobom trzecim. Wyjątkiem może być jedynie obowiązek przekazania danych organom upoważnionym, nałożony na administrację przez przepisy prawa.
 7. Administracja ma prawo ujawnienia danych osób oszukujących program lub innych użytkowników, w celu ostrzeżenia oraz ochrony innych przed podobnymi działaniami ze strony oszustów.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie, co jest równoznaczne z usunięciem wszelkich jego danych z serwisu. Administrator Dukacik.com nie ma obowiązku usuwania kont użytkownikom, którzy chcą zrezygnować z uczestnictwa w programie. Każdy użytkownik, który chce skasować swoje konto, powinien zrobić to sam.
 9. Administracja zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących osób, które podjęły próbę oszukania naszego programu i zostały z tego powodu pozbawione uczestnictwa. Dane te nie będą jednak wykorzystywane do celów marketingowych ani reklamowych.
 10. Informujemy, iż nasz system w celu ułatwienia diagnozowania problemów, przechowuje informacje o numerach IP, z których logują się uczestnicy.

8. Spam
 1. Używanie spamu przy reklamowaniu systemu Dukacik.com (czyli np. wysyłanie wiadomości do nieznanych sobie osób, umieszczanie swojego linku w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub zachęcanie do zapisu przy wykorzystaniu komunikatorów) jest surowo zabronione.
 2. Administracja ma prawo zawiesić konto użytkownika używającego spamu do reklamowania serwisu.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie systemu prywatnych wiadomości oraz innych wewnętrznych form komunikacji w Dukacik.com do spamowania, czyli wysyłania jakichkolwiek linków lub namawiania do czegokolwiek osób które sobie tego nie życzą. Złamanie tego zakazu grozi karą finansową, a łamanie go wielokrotne karane będzie usunięciem konta z serwisu.

9. Uczciwość
 1. W programie obowiązuje zasada: zero tolerancji dla oszustów.
 2. Zakazane jest używanie wszelkiego rodzaju automatów oraz oprogramowania służącego do otwierania reklamowanych stron, powiadamiania o pojawieniu się nowych reklam, imitowania wejść na stronę lub innych działań użytkownika, sztucznego "nabijania" wyświetleń PTP, stron partnerskich, banerów itp.
 3. Osoby łamiące powyższy zakaz zostaną usunięte z programu bez możliwości ponownego zapisu, a ich zarobki skasowane. Dane tych osób zostaną przekazane adminom innych podobnych serwisów w celu ochrony przed działaniami oszustów.
 4. W programie mogą pojawić się linki o wartości ujemnej oraz inne pułapki na automaty.
 5. Użytkownik ma prawo do wynagrodzenia wyłącznie za klikanie w linki lub wykonywanie zadań wyświetlanych na stronach serwisu. "Zaliczanie" reklam, które nie są udostępnione użytkownikowi poprzez wyświetlenie na stronie, będzie uznane za oszustwo.
 6. Linki ujemne możliwe do kliknięcia przez człowieka muszą być odpowiednio opisane.
 7. Trzykrotne w ciągu 30 dni kliknięcie w link ujemny lub "zaliczenie" innej pułapki na automaty skutkować będzie zawieszeniem konta.
 8. Jeśli kliknięcie w link ujemny nastąpiło przez pomyłkę lub w wyniku awarii komputera czy przeglądarki, jego skutki mogą zostać zniwelowane pod warunkiem powiadomienia o tym administracji programu w czasie do 10 minut od kliknięcia. Za czas powiadomienia uważa się moment wysłania wiadomości przez kontakt, e-mail lub prywatnej wiadomości wewnątrz serwisu.
 9. W programie mogą się pojawiać testy sprawdzające rozumienie języka polskiego. Trzykrotne w ciągu roku zaznaczenie złej odpowiedzi w teście skutkować będzie zawieszeniem konta.
 10. Zaznaczenie w zainteresowaniach lub odpowiedziach do wyboru pod wiadomościami od admina wyrażenia jestem oszustem, będę oszukiwać lub innego o podobnym znaczeniu spowoduje zawieszenie konta w programie. Trzykrotne zaznaczenie takiego stwierdzenia będzie skutkowało skasowaniem konta bez możliwości ponownego zapisu.
 11. Zaznaczenie w zainteresowaniach lub w innym miejscu w programie wyrażeń typu skasujcie moje konto, skasujcie mi zarobki i podobnych skutkować będzie spełnieniem przez administrację wyrażonych w ten sposób życzeń uczestnika.
 12. Niewywiązanie się ze zobowiązań aukcyjnych spowoduje skasowanie konta razem z zarobkami.
 13. Użytkownik, który znalazł błąd w systemie, jest zobowiązany poinformowac o tym fakcie administrację serwisu. Celowe wykorzystywanie błędów systemu w celu osiągnięcia korzyści jest uznawane za oszustwo.

10. Promowanie PTP
 1. Promowanie PTP (płatne promowanie strony) jest dodatkową formą zarobku w Dukacik.com.
 2. Administracja programu nie akceptuje zarabiania wyłącznie na PTP, bez aktywności w innych formach zarobków.
 3. Zarobki własne uczestnika nie moga być niższe niż 5% zarobków z PTP.
 4. (Czasowo uchylony) W przypadku gdy zarobki własne spadną poniżej 5% zarobków z PTP, wejścia w link PTP tego użytkownika przestaną być naliczane.
 5. Do zarobków własnych wliczane są zarobki z płatnych i punktowych klików oraz maili, surfowania w manualsurfie oraz wygrane w konkursach aktywności i klikacza. Nie wliczają się do nich zarobki z poleconych.
 6. Administracja programu może rozszerzyć listę zarobków własnych o dodatkowe elementy.
 7. Każdy użytkownik promujący PTP będzie miał udostępnione statystyki obejmujące wyliczenie zarobków własnych, zarobków z PTP oraz obliczony procent zarobków własnych w stosunku do zarobków z PTP.
 8. Szczegółowe zasady porównywania w/w form zarobku, przeliczania punktów i kredytek do porównań oraz inne zasady promowania PTP dostępne będą na podstronie dotyczącej promowania PTP.
 9. Osoby promujące PTP niezgodnie z zasadami zostaną pozbawione możliwości promowania, a w przypadku oszukiwania ich konta w serwisie zostaną usunięte.
 10. Do wymiany kredytek PTP wymagana jest aktywność w programie na poziomie określonym w zasadach promowania PTP.
 11. (Czasowo uchylony) Osoby nieaktywne (które nie kliknęły przynajmniej w 10 płatnych lub punktowych linków w ciągu ostatnich 30 dni i nie zaznaczyły w swoich danych "wakacji") stracą wszystkie posiadane kredytki PTP.

11. Aukcje
 1. Licytować w aukcji może każdy kto nie został pozbawiony możliwości udziału w aukcjach.
 2. Wystawić aukcję może każdy kto do tej pory nie dopuścił się oszustwa w Dukacik.com ani w innym serwisie.
 3. Nie wywiązanie się ze zobowiązań aukcyjnych skutkować będzie utratą konta w serwisie razem ze wszystkimi zarobkami, bez możliwości ponownego zapisu.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące aukcji dostępne są na podstronie z aukcjami.

12. Postanowienia końcowe
 1. Każdy uczestnik ma prawo zgłaszać administracji uwagi dotyczące działania programu, wskazywać błędy w funkcjonowaniu serwisu oraz przedstawiać własne propozycje.
 2. Konsekwencją złamania regulaminu będzie zawieszenie konta, a każda próba oszukania Dukacik.com lub innych użytkowników może skończyć się otrzymaniem kary finansowej (odjęciem środków od stanu konta) bądź utratą konta.
 3. Za niekulturalne zachowanie wobec administracji i innych uczestników serwisu grozi zablokowanie lub utrata konta bez możliwości wypłaty i ponownego zapisu.
 4. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 5. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na zmiany w regulaminie, które pogorszają warunki uczestnictwa w serwisie. W takim wypadku może zażądać wypłaty wszystkich swoich zarobków (bez minimum) na konto bankowe oraz skasowania swojego konta w serwisie. Warunkiem otrzymania wypłaty w wysokości mniejszej niż wynosi minimum jest napisanie, której zmiany w regulaminie użytkownik nie akceptuje i dlaczego.
 6. Po otrzymaniu wypłaty bez minimum i skasowaniu swojego konta z powodu nieakceptacji regulaminu, obowiązuje zakaz ponownego zakładania konta w serwisie.
 7. Administarcja ma obowiązek poinformować użytkowników o wszelkich zmianach w regulaminie. Odbywa się to poprzez umieszczenie Wiadomości od admina lub w inny sposób umożliwiający każdemu aktywnemu użytkownikowi zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Zmiany zaczynają obowiązywać nie wcześniej niż po 30 dniach od ich ogłoszenia (nie dotyczy zmian spowodowanych nagłumi czynnikami niezależnymi od administracji, np. zmiany w obowiązującym prawie czy wprowadzenie opłat przez banki).
 8. Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem, a użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli będzie to niemożliwe, spory bedą rozstrzygane przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania użytkownika lub siedziby właściela serwisu.